princ2@2x

Política de Protecció de Dades

Condició d’usuari i accés

 La simple consulta de la web d’ASSOLIM ALIMENTARIA, S.L. no implica compartir dades personals.

La interacció dels particulars-usuaris amb ASSOLIM ALIMENTÀRIA, S.L. a través de la seva website www.assolim.cat i/o a través de la seva aplicació suposa necessàriament que l’usuari estigui obligat a facilitar informació sobre si mateix conforme es requerit al formulari de registre. En el cas que vostè com a usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides per ASSOLIM ALIMENTÀRIA, S.L. seran utilitzats de conformitat amb el que s’estableix en el Registre d’Activitats de Tractament.

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDPGDD), i del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i a la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, ASSOLIM ALIMENTÀRIA, S.L. com a Responsable del Tractament de les dades l’informa, que les seves dades de caràcter personal recollits seran objecte de tractament segur conforme s’explica i detalla a la present política de privacitat  de protecció de dades.

Consentiment i Política de Privacitat i Protecció de Dades

El formulari de registre de la website i de l’aplicació li sol·licitaran expressament el consentiment conforme ha llegit i accepta la present política de privacitat i protecció de dades, tot en compliment de la vigent normativa de protecció de dades, i vostè en la seva condició d’usuari, mitjançant la selecció de les caselles habilitades al efecte, donarà el seu consentiment conforme ha llegit, ha entès i accepta expressament la nostra política de privacitat i de protecció de dades. En cas de que vostè no estigui conforme, contacti amb nosaltres per correu o email conforme s’indica al final de la present política de privacitat.

Totes les dades sol·licitades són obligatòries, ja que són necessaris, adequats, no excessius i pertinents per a la finalitat per la qual són recaptades. En cas que no siguin facilitats totes les dades no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats. ASSOLIM ALIMENTÀRIA, S.L. entén que les dades proporcionades són veritables, exactes, complets i actualitzats i demana que es comuniqui de manera immediata qualsevol modificació a fi que la informació continguda en els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors o desactualitzacions.

Les finalitats de les dades requerides son:

 • Contestar i atendre la seva sol·licitud: en aquest sentit al enviar el formulari de registre, vostè com a usuari autoritza expressament per a fer servir les seves dades per contactar amb vostè, sol·licitar-li informació addicional i processar la seva sol·licitud, podent-li enviar tota aquella informació comercial que vostè hagi demanat, o demani en un
 • Incorporar-se al nostre Registre d’Activitats de Tractament denominat “Gestió Econòmica” i “Màrqueting”
 • Publicitària i comercial

ASSOLIM ALIMENTARIA SL queda autoritzada a conservar les seves dades una vegada finalitzada la petició per a les finalitats exposades o compliment d’obligacions legals.

El fonament legal  del tractament dels dades està regulada als apartats b),  c)  i  f)  del article 6.1.  del Reglament (UE)  2016/679   del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

ASSOLIM ALIMENTARIA SL no realitza cessions internacionals de dades, ni tampoc cedeix dades a organitzacions internacionals. Les seves dades poden ser cedides a tercers únicament en compliment d’una obligació o mandat legal, i estant  sempre emparades en un requeriment administratiu i/o judicial.

Com a usuari, l’informem expressament que vostè és titular dels  drets que s’indiquen a continuació, i els quals són respectats         per ASSOLIM ALIMENTÀRIA, S.L. en el tractament de les seves dades de caràcter personal, i el contingut actualitzat del qual està a la seva disposició.

 • Dret d’accés: vostè podrà obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concretes, inclosos en un determinat fitxer, o a la totalitat de les seves dades sotmeses a
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o
 • Dret de cancel·lació: L’exercici del dret de cancel·lació donarà lloc al fet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius, sense perjudici del deure de bloqueig conforme al que es preveu en la normativa
 • Dret d’oposició: és el dret de l’afectat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix en els següents suposats:
  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, sempre que una Llei no disposi el
  • Quan es tracti de fitxers que tinguin per finalitat la realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial, qualsevol que sigui l’empresa responsable de la seva creació.
  • Quan el tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter.
 • Dret de transparència: Tot tractament de dades personals ha de ser lícit i lleial. Per a les persones físiques ha de quedar totalment clar que s’estan recollint, utilitzant, consultant o tractant d’una altra manera dades personals que els concerneixen, així com la mesura en què aquestes dades són o seran
 • Dret a l’oblit: L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
  • Les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera.
  • L’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb el que es preveu en la normativa vigent, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic.
  • L’interessat s’oposi al tractament conformement al que es preveu en la normativa
  • Les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
  • Les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament
 • Dret a la limitació del tractament: L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
  • L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquests.
  • El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • El responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de
  • L’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual els hi hagués facilitat, quan:
  • El tractament estigui basat en el consentiment conformement al que es preveu en la normativa vigent, i
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats

Tots els drets anteriors, així com aquells que puguin sorgir conforme a la normativa vigent en protecció de dades, ja sigui nacional o de la UE són personalíssims i seran exercits per l’afectat.

Tals drets s’exercitaran:

 • Per l’afectat, acreditant la seva identitat, de la manera prevista en l’apartat següent.
 • Quan l’afectat es trobi en situació d’incapacitat o minoria d’edat que li impossibiliti l’exercici personal d’aquests drets, podran exercitar-se pel seu representant legal, i en aquest cas serà necessari que acrediti tal condició.
 • Els drets també podran exercitar-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l’exercici del dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l’aportació de còpia del seu Document Nacional d’Identitat o document equivalent, i la representació conferida per aquell

Els drets són drets independents, de tal forma que no pot entendre’s que l’exercici de cap d’ells sigui requisit previ per a l’exercici d’un altre. L’exercici per l’afectat dels seus drets serà gratuït. L’exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant comunicació dirigida al responsable del fitxer, que contindrà:

 • Nom i cognoms de l’interessat; fotocòpia d’un document d’identitat que li identifiqui. En cas de representant també serà necessari acreditar aquesta representació.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud i documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas
 • Direcció a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant.

ASSOLIM ALIMENTÀRIA, S.L. l’informa que una vegada finalitzada la relació contractual entre les parts, per la  seva  normal finalització o bé perquè vostè com a interessat manifesti la seva voluntat de donar de baixa les seves dades en els nostres fitxers, o bé per haver transcorregut més d’un any sense cap mena d’activitat entre les parts, l’empresa únicament els conservarà durant el temps estrictament necessari per al compliment de les seves obligacions legals. Si concorre qualsevol dels casos anteriors, les dades contingudes en els nostres fitxers es traslladaran a un fitxer de naturalesa temporal i només de consulta, on seran emmagatzemats  de manera segura i on estaran protegits per mesures de seguretat informàtica que impedeixen el seu lliure accés, i garanteixen l’anonimat i confidencialitat durant el temps d’obligada conservació.

Mitjançant la signatura de la present clàusula l’interessat manifesta expressament haver estat informat sobre els seus drets quant a la protecció de les seves dades de caràcter personal i també manifesta expressament estar conforme amb el seu tractament. Pot consultar la nostra política de protecció de dades, que també pot consultar en la nostra pàgina web. Així mateix, es podran exercir  tots els drets propis de la protecció de dades, enviant una sol·licitud expressa, a la nostra oficina situada en Cardedeu (Barcelona) al carrer Vicenç Bou nº 5-11, Polígon Industrial Sud, (08440) o si ho prefereix pot contactar per email a assolim@assolim.com