princ2@2x

Informació sobre el Tractament de Dades

De conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades, és a dir, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i que deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), l’informem que la informació que ens facilita quedarà recollida en un registre d’activitats de tractament segur el responsable del qual és ASSOLIM ALIMENTARIA, S.L. amb la finalitat d’avaluar la seva candidatura en cas que en un futur sorgeixi alguna vacant que s’ajusti a les seves característiques.

 Trobarà la nostra política de protecció de dades, que també pot consultar en la nostra pàgina web www.assolim.com            

Així mateix, es podran exercir tots els drets propis de la protecció de dades, enviant una sol·licitud expressa, a la nostra oficina, o bé indicant-ho contestant a aquest correu electrònic.

L’informem que passat un període de sis mesos des de la recepció del seu currículum, tret que s’hagi produït anteriorment expressa declaració de cancel·lació per part seva, procedirem d’ofici i de manera automàtica a cancel·lar les seves dades del fitxer en qüestió.

Les dades contingudes en els nostres fitxers es traslladaran a un fitxer de naturalesa temporal i només de consulta, on seran emmagatzemats de manera segura i on estaran protegits per mesures de seguretat informàtica que impedeixen el seu lliure accés, i garanteixen l’anonimat i confidencialitat durant el temps d’obligada conservació.